Regulamin sklepu

Opublikowano:Regulamin sklep.artom.com.pl


I. Definicje

1. Sprzedawca – Artom PHU z siedzibą w 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 67, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 839-103-89-84, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

2. Sklep – sklep internetowy, którego właścicielem jest Sprzedawca, działający pod adresem www.sklep.artom.com.pl oraz prowadzący sprzedaż za jego pośrednictwem.

3. Kupujący – zarejestrowany Użytkownik, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.

4. Umowa – umowa zawarta na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Kupującego towaru lub świadczenie na rzecz Kupującego usługi.

5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedawcy.

6. Konto – zbiór danych i zasobów Kupującego prowadzony pod unikalną nazwą (login) przez Sprzedawcę.

7. Informacje – dane zawarte na stronach internetowych sklep.artom.com.pl dotyczące Sprzedawcy, Sklepu oraz towarów oferowanych przez Sprzedawcę, m.in. nazwy, dane teleadresowe, opinie, opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów itp.

8. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary, lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

9. Sprzedaż „po za sklepowa” - sprzedaż towaru, który w danym momencie istnieje w ewidencji sklepu lecz ilość w magazynie = zero.

10. Kontrahent jednorazowy - Kupujący, który przewiduje jednorazowy zakup i nie widzi potrzeby zakładania konta w sklepie.


II. Warunki Zamówienia

1. Kupujący składający ofertę kupna zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu Sklepu, w którym zawarto szczegółowe warunki Umowy. Kupującym może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Kontrahent jednorazowy - Użytkownik może dokonać zakupu nie tworząc swego konta wystarczy jedynie wybrać towar i w odpowiednim czasie podać dane wymagane w formularzu zamówienia. Kontrahent jednorazowy nie będzie miał możliwości sprawdzania ewidencji dokonywanych zakupów.

3. Rejestracja może nastąpić jedynie po poprawnym i zgodnym ze stanem rzeczywistym wypełnieniu danych formularza.

4. Korzystanie ze sklepu i Rejestracja są bezpłatne. Kupujący płaci jedynie za towar i ewentualny koszt dostawy.

5. Towar gromadzony jest w „Koszyku”, który umożliwia Kupującemu zarządzanie zawartością, zmianę ilości towaru, usunięcie wybranego towaru, przeliczenie wartości towaru i kosztu transportu. Naciśnięcie przycisku „Wyczyść koszyk” spowoduje usunięcie zgromadzonych w nim towarów.

6. Po ostatecznym zamknięciu listy towarów Kupujący wypełnia formularz zamówienia - pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

7. Kupujący nie ma możliwości zakupu towaru którego jest brak, jednak może dokonać zakupu poprzez okno „Kontakt”, „Napisz wiadomość” lub e-mail artom@artom.com.pl po uprzednim ustaleniu dostępności, ceny, terminu i warunków dostawy. Tzw. „sprzedaż poza sklepowa”

8. Zamówienia realizowane są na terenie Polski oraz krajów UE. Dla zamówień realizowanych poza Polską należy każdorazowo ustalić warunki płatności, dostawy i koszt transportu.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Kupującego oraz wynikające z tego konsekwencje.

10. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, Umowę ze Sprzedawcą może zawrzeć wyłącznie osoba, która jest upoważniona do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego.

11. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Kupującego jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Kupującego, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.

12. Kupujący określa adres dostawy poprzez wypełnienie formularza zamówienia, o którym mowa w sekcji III Regulaminu. Zamówiony towar lub usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami sekcji III.

13. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedawcy). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego.

14. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Kupującemu informacje o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji w Sklepie. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.


III. Sposoby Płatności i Dostawy

1. Płatności za nabyte w przez Kupującego towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnionych przez Sprzedawcę, są to:

a) Przelew bankowy,

b) Gotówka,

2. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen, oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.

3. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego. Sposoby dostawy udostępnione przez

Sprzedawcę to:

a) Odbiór osobisty (miejsce odbioru Sprzedawca określił udostępniając taka Informację w Sklepie),

b) Przesyłka dostarczana przez Pocztę Polska,

c) Przesyłka kurierska.

4. Przesyłka kurierska realizowana jest przez firmę GLS Poland.

5. Kupujący powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy). W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

6. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Kupującemu w miarę możliwości odbiór towaru ze, wskazanego w Sklepie, miejsca odbioru osobistego chyba, że strony uzgodnią inny sposób przekazania Kupującemu towaru.


IV. Prywatność i Ochrona Danych Osobowych

1. Dane osobowe Kupujących będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Kupującego swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2. Dane osobowe Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Sprzedawca zapewnia Kupującym, których dane osobowe przetwarza, realizacje uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuacje, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

5. Poufne informacje dotyczące Kupujących, w tym dane osobowe Kupujących są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nie upoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacja wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.


V. Postępowanie Reklamacyjne

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.

2. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail artom@artom.com.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a) imię, nazwisko, adres e-mail Kupującego,

b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

d) zaistniałe okoliczności uzasadniające reklamację,

e) dokument potwierdzający zakup (faktura lub paragon),

3. Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji, jeśli wskazane przez Kupującego dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Kupującym.

4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.

5. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.


VI. Przerwy Techniczne

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do sklep.artom.com.pl oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępności jego towarów i Informacji o nim, spowodowanych serwisem technicznym Sklepu, pracami konserwacyjnymi itd.


VII. Postanowienia Końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania Regulaminu z wprowadzonymi zmianami. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

2. Wszelkie próby podawania fałszywych danych, wielokrotne zrywanie umów zakupu będzie skutkowało usunięciem konta Kupującego ze Sklepu.

3. Niniejszy Regulamin zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002.144.1204 z późn. zm.) i art. 384 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964.16.93 z późn. zm.) ma charakter wiążący.

4. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

5. W przypadku uznania prawomocnym orzeczeniem sądu wybranych punktów regulaminu za niezgodne z prawem, unieważnieniu ulegają jedynie punkty, co do których zapadło orzeczenie. Regulamin w części wolnej od wad prawnych jest obowiązujący.

6. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sad powszechny.

7. Kontakt ze Sprzedawcą:

- e-mail artom@artom.com.pl,

- 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 67,

- tel/fax. (59) 8436700, (59) 8444154

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie www.sklep.artom.com.pl .
Załącznik nr 1


Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas ( Artom PHU, 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 67, tel/fax. 59 84 36 700, e-mail: artom@artom.com.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).


Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres:

Artom PHU

ul. Szczecińska 67

76-200 Słupsk


niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.


Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczyPrawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi

w odniesieniu do umów:


1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany

przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia

od umowy;


2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje

kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;


3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta

lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;


4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do

użycia;


5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania

nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu;


6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie

połączone z innymi rzeczami;


7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy

sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na

rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;


8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub

konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub

dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od

umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;


9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane

w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;


11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Artom PHU

ul. Szczecińska 67

76-200 Słupsk

artom@artom.com.plJa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

numer zamówienia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Data zawarcia umowy: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ data odbioru _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Imię i nazwisko _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adres _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dołącz do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami

Dołącz
* Pole obowiązkowe